LOKALE REGLER 2019 – ONSØY GK     revidert 19. april 2019
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Onsøy GK.
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Onsøy GKs konkurransebestemmelser.

Under spill av hull 1-9 anses grunnen hvor det er midlertidig ansamlinger med trær og kvist i generelt område eller i en bunkersom grunn under reperasjon og fritak uten straff kan tas etter regel 16.1

Definere banens grenser (A-1)
a. Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
a. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b. Maurtuer i generelt område.
c. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e. Steinfylte dreneringsgrøfter.
f. Steinfylte dreneringsgrøfter
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.

Uflyttbare hindringer
a. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del
av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon.
b. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
c. Anvisningsskilt.

Luftledning
a. Hvis ballen treffer en luftledning på hull 10 eller hull 17, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ball så nær som mulig fra punktet der den opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 20-5 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).

Plugget ball
a. Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.


Banemerking

Avstandsmerker på fairway Hvite 200 m Gule 150 m Røde 100 m Blå 50 m