LOKALE REGLER 2022 – ONSØY GK     revidert 22. juni 2022
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Onsøy GK.
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Onsøy GKs konkurransebestemmelser.

Definere banens grenser (A-1)
a. Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
a. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b. Maurtuer i generelt område.
c. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e. Steinfylte dreneringsgrøfter.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.
f. Hvis en spillers ball er i bunker og det er påvirkning fra fjell i dagen i denne bunkeren anses fjellet som grunn under reparasjon.
Spilleren kan ta fritak uten straff i bunkeren etter regel 16.1c(1), eller fritak med straff utenfor bunkeren etter regel 16.1c(2).
Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling.

Uflyttbare hindringer
a. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del
av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon.
b. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
c. Anvisningsskilt.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 10 eller hull 17, teller ikke
slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått. (se regel 14.6 for fremgangsmte).

Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Droppesone Hull 7 (E-1.1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet i vannet bak greenen på hull 7 mellom broen og nærmeste hvite stake ved å
legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen i front green. Droppesonen er et fritaksområde etter regel
14.3.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Banemerking
Avstandsmerker på fairway Hvite 200 m Gule 150 m Røde 100 m Blå 50 m. Målt til senter green.