Onsøy Golfklubb’s historie – stiftet 1987

Ideen og planene om stifting av en golfklubb og bygging av en 18 hulls golfbane ble tidlig på begynnelsen av 1970 årene unnfanget av golfentusiast Terje Andersen.

Golfbasillen hadde bitt ham i Canada hvor han arbeidet og fordypet seg i ingeniør og arkitektfaget, og som medlem av Borregaard Golfklubb var han av den formening om at et fullverdig 18 hulls golfanlegg med de nødvendige fasiliteter måtte være riktig å etablere og bygge ut i Fredrikstad regionen.
En 18 hulls golfbane er et arealkrevende anlegg, og samtlige Kommuner i Fredrikstad regionen , og forsvaret ble kontaktet for om mulig å fremskaffe et stort nokk område egnet for dette formål.
Hver enkelt av kommunene var meget positive og imøtekommende for et slikt initiativ og en nyetablering som kunne bidra til øket idrettslig aktivitet og turisme i området.
Resultatet av disse henvendelser  var meget oppløftende, og den gang Onsøy Kommune hadde et mulig egnet område: Ellingård.

Den første befaring fant sted på Elingaard tidlig på 1980 tallet med deltagelse av blant andre Norges Golfforbund ved Generalsekretær Einar Horn og representanter for politikere fra Onsøy Kommune.  Området ble betegnet som vel egnet for en golfbane.

Onsøy Kommune hadde et forbehold om at daværende forpaktningsavtale ikke ble forlenget, noe som imidlertid skjedde, og planene om en golfbane på Ellingård ble dermed lagt i bero.

Arne Huseby, Hyseby Gård, Onsøy var på den tid pilot i SAS, og på en flygning fra London til Oslo i en høyde på 30.000 fot – (10.000 m)  hadde han en samtale med Kapteinen hvor Arne Huseby fortalte at han hadde et skogsområde i Onsøy på 1325 daa som han ikke viste hva han skulle gjøre med, flykapteinens svar var:

Bygg en golfbane!
Like etter landing på Gardermoen ble Terje Andersen kontaktet av grunneier Arne Huseby – Huseby Gård – som fortalte at han hadde et skogsområde på 1325 daa muligens egnet for et golfbaneanlegg.
En befaring av området ble foretatt av Arne Huseby og Terje Andersen som så et stort potensiale for et golfanlegg på området.
Et 18 hulls golfanlegg i Onsøy, Odins Øy, med sine 100 øyer og holmer, et ferieparadis for både egne innbyggere, hyttefolk  og tilreisende var kanskje mer enn forventet.

Onsøy Golfklubb’s historie – stiftet 1987
Kvalitetssikre. For å kvalitetssikre området som egnet for et golfbaneanlegg av denne størrelse ble Norges Golfforbund kontaktet, og  NGFs’ banekomitees daværende  leder Jan Steen foretok en ny befaring, og bekreftet at området var vel  egnet for et 18 hulls  golfbaneanlegg.
(Terje Andersen ble etter en tid forøvrig ny leder av NGF’s Banekomite etter Jan Steen)

Samarbeidsavtale: En muntlig samarbeidsavtale ble inngått mellom grunneier Arne Huseby og Terje Andersen om utarbeidelse av en privat regulering, bebyggelse og detaljplan for golfbaneanlegget, med infrastruktur som veier, vann, avløp og fremføring av EL.

Og de første skissene for et 18 hulls golfanlegg ble deretter utarbeidet.

Det videre planleggingsarbeidet for golfanlegget ble sterkt begrenset fra landbruks- og skogsmyndighetene da store deler av området var bevokst av driv verdig ikke hogstmoden skog.

Filosofien for golfbanedesignet ble derfor å prosjektere og anlegge en golfbane i de naturgitte traseer slik at det ferdige resultatet ga inntrykk av at golfbanen alltid hadde ligget der. Dette sammen med at golfbanen skulle være spillevennlig for nybegynnere, spennende og utfordrene for de mer kvalifiserte spillere ble dermed en stor utfordring,  noe som vi har lykkes med.

Vi har i dag en av Norges beste og utfordrende golfbaner i et en flott og vakkert skogsterreng.

Den videre planprosessen og i samarbeid med grunneieren ble områder for hyttebebyggelse og andre idrettsaktiviteter inkludert.

Hele utbyggingsplanen for området omfattet til slutt utbygging av en 18 hulls golfbane og klubbhus, to hyttefelt, utleiehytter, båthavn for fritidsbåter, bensinstasjon og områder for andre idrettslige aktiviteter. En meget omfattende og ambisiøs plan som ville gi et nytt idrettstilbud i regionen, bidra til nye arbeidsplasser og en mulig ny turisme i området.

Ettersom golf på 1970 tallet var en relativ ukjent idrett for de fleste, ble det avholdt en mengde informasjonsmøter med øvrige grunneiere og naboer  til det aktuelle området, samt kommunale og fylkeskommunale organer  for å orientere om planene og fremdriften av disse.

Det var et krevende pionerarbeid som var igangsatt, nemlig å få omdisponert et areal fra drivverdig skog og landbruksareal til golfformål.

Reguleringsplan. En privat reguleringsplan med bebyggelsesplan, hytteområder,  veier, vann og avløpsplaner samt  golfbanedesign ble utarbeidet av Terje Andersen og oversendt Onsøy Kommune til behandling i februar 1984. Etter de nødvendige høringsrunder i kommune og fylke, samt nødvendige revideringer etter høringsrundene ble planene vedtatt i og egengodkjent av Onsøy Kommune sommeren 1985.

Planene ble første gang offentliggjort i media februar 1984 og møtte stor skepsis hos noen, men glede og anerkjennelse hos de fleste.

Onsøy Golfklubb’s historie – stiftet 1987

Onsøy Kommune med daværende ordfører Arne Nilsen og rådmann Harald Just Pedersen var begge meget positive til prosjektet, og betegnet det flere ganger som en berikelse av denne del av Onsøy Kommune.

Det videre arbeid med finansiering, detaljplanlegging og stifting av klubb kunne endelig begynne.

Utbyggingsplanene ble i 1984 overtatt av selskapet Oslofjorden Golf og Country Club AS som i samarbeide med Sagahus AS  foretok finansiering og utbygging av anlegget.

Kontrakt for utbygging av golfbaneanlegget ble inngått og underskrevet den 25 mars 1986 med entreprenørselskapet Mejas AB, Mariestad, Sverige.

Oslofjorden Golf & Country Club AS hadde som formål å drifte klubbhus, utleiehytter samt kurs og konferanseaktivitet på anlegget, selve golfbanen skulle ved ferdigstillelse overføres til Onsøy Golfklubb (under stiftelse) for en avtalt sum.

Golfklubben skulle ivareta drift, vedlikehold og de idrettslige aktiviteter på sin egen bane.

Stifting av klubb.  I og med godkjenning av planene og oppstart av byggearbeidene og finansiering, tok Terje Andersen initiativ til å innkalle til et stiftelsesmøte som ble avholdt i lokalene til firma

Øst Finans i Farmannsgate 2, Fredrikstad.

Onsøy Golfklubb ble deretter stiftet den 2. juni 1987, og følgende styre ble vagt:

Formann -Terje Andersen
Nestformann – John Solgaard
Sekretær – Henny Pettersen
Kasserer – Arild Larsen
Banekom – Thorleif Bøhn
Hcp.-Turnering – Herlov Langaard
Info.-Pr. – Ivar Ørmen
Junior kom. – Hans j.Heidenstrøm
TK. Ivar Ørmen, John Solgaard
Damekom. – Venke Heidenstrøm
Utdanning -Hans J. Heidenstrøm
Tennis – Scott Ørmen

Den første golfklubben i Fredrikstad var med dette en realitet, og byggingen av Norges fjerde 18 hulls golfbane  var i ferd med å realiseres.

Golf Norge hadde på denne tiden kun 8 baner, hvorav 3 var 18 hull.

Onsøy Golfklubb’s historie – stiftet 1987

Etter en noe turbulent økonomisk tid i Sagahus AS ble anleggsarbeidene stoppet i 1988, og etter forhandlinger med banken ble anlegget overtatt av selskapet Fredrikstad Golfbane AS, stiftet av Seved Mejstedt og hans datter Yvonne

I februar 1989 fortsatte byggingen for fullt, og i september samme år spilte Onsøy Golfklubb de første 9 hull på «sin egen bane» Den 23 juni 1990 ble samtlige hull åpnet, og den organiserte idrett og klubbens drift kom i fastere former.

Klubbhuset ble åpnet i 1990,og utleiehyttene ved hull 18 i 1998.

Den offisielle åpningen av golfanlegget ble foretatt av NGF’s representant Olav Theodorsen den 24. juni, 1987. I den anledning vanket det mange taler og lovord av anlegget og golfbanen fra golfkapasiteter og representanter fra andre klubber.

I løpet av sine 30 års historie har Onsøy Golfklubb vært ledet av en rekke dyktige formenn og komitteledere. I tillegg har mange medlemmer på frivillig basis lagt ned et stort og omfattende arbeide i forbindelse med drift , turneringer og dugnadsarbeide.

Onsøy Golfklubb retter en stor takk til alle som har deltatt i dette.

Foruten klubbens gründer og stifter, Terje Andersen,

har klubben hatt følgendeformenn i løpet av sine 30 års historie:

John Solgaard, Jonny Arntzen, Finn Arne Eliassen, Gunnar Bøckmann, Terje Åsli, Roger Johansen, Tore Westmark, Vera Segerblad, Jan Erik Ulsteen,  Finn Sandersen, og i jubileumsåret Ole Kristian Arnesen.

Onsøy Golfklubb har gjennomført en rekke større turneringer, og her nevnes blant andre:

Lag NM herrer og damer, NM Senior herrer og damer, Junior Tour A,B og C, Callenge tour, P4 Tour, Onsøy Ladies, NM for dame rog herrer, hvor vår egen Lars Petter Brovold ble Norgesmester, og Amalie Valle kom på en hederlig andreplass for damer.

Onsøy Golfklubb er i dag knyttet til en golfbane, Norges fjerde eldste 18 hulls golfbane, som vi er meget stolte av. Sammen med baneselskapet er klubben opptatt av totalkvalitet og trivsel for både medlemmer og gjester.

I jubileumsåret teller vi 850 medlemmer noe som gjør oss til en betydelig idrettsklubb i Østfold.

Vi håper du som enten medlem eller gjest trives på vårt golfanlegg med dens fasiliteter. Ettersom vi ønsker å utvikle anlegget videre, ber vi deg å komme med innspill, gjerne på vår hjemmeside om forhold du mener vi bør forbedre oss på.

Husk at vi er til for deg.

Ha er riktig godt jubileumsår 2017